Duty of Care

Duty of Care för arbetsgivare

Duty of Care omfattar de skyldigheter kring psykiskt och fysiskt välbefinnande som en arbetsgivare har gentemot sina anställda. I Sverige regleras Duty of Care genom Arbetsmiljölagstiftningen och EU-lagstiftningen, vilket innebär att det omfattar alla företag och företagare verksamma i Sverige.

Arbetsmiljöarbete är väl utvecklat i Sverige men historiskt har riskbedömningar och prevention varit inriktat på arbetsplatsrelaterade, inte reserelaterade, risker. På grund av ett allt mer internationellt arbetsliv som innebär ett mer omfattande resande och utvecklingen i omvärlden får reserelaterade risker större uppmärksamhet nu och framgent. Falck Global Assistance är experter inom Travel Risk Management och deltar i den expertgrupp som utvecklar branschstandard inom Duty of Care inom reseområdet. Hos oss får du det stöd du behöver för att lägga tillrätta ert arbetet inom detta område.

Duty of Care vid tjänsteresa eller utlandsvistelse

Som arbetsgivare är du ansvarig för tryggheten och säkerheten för alla medarbetare, konsulter och volontärer som utför arbete för ert företag. För att leva upp till Duty of Care krävs ett aktivt förhållningssätt till de potentiella medicinska och säkerhetsrelaterade risker medarbetare kan utsättas för vid en tjänsteresa eller utlandsvistelse.

Arbetet ska ske proaktivt enligt fasta procedurer och innebära regelbundna bedömningar av de risker som personal möter utomlands och kontinuerligt arbete avsett att minska identifierade risker. Det kan till exempel innebära att du som arbetsgivare utbildar, sprider relevant information och genomför medicinska kontroller. Ett proaktivt, transparent arbete och väldokumenterade, ansvarsfulla beslut kännetecknar ett företag som lever upp till sin Duty of Care.

Om du som arbetsgivare inte lever upp till din Duty of Care kan det vara frågan om ett arbetsmiljöbrott. Vid ett arbetsmiljöbrott kan du som arbetsgivare åläggas med böter eller skadestånd till den eller de medarbetare som drabbats. Böter kan utställas på som minst SEK 5000 och som högst 10 mnkr. Försumlighet kan leda till påbud från Arbetsmiljöverket, även om det inte är fråga om ett arbetsmiljöbrott.