Under lupp: Säker etablering i Bangladesh

Huvudstad: Dhaka
Befolkningsmängd: Drygt 150 miljoner
Risknivå: 4 (hög)
Medicinsk risknivå: 4 (hög)

Bangladesh är ett av de snabbast växande tillväxtländerna i Asien. Trots en snabb utveckling ses Bangladesh fortfarande som ett högriskland med stora brister i viktiga samhällsfunktioner. Det framkallar naturligtvis många frågor och funderingar kring säkerheten. Är det säkert för vår personal att arbeta där? Kan kvinnliga anställda åka dit? Finns det andra risker i landet som till exempel ett regimskifte som kan påverka vår investering?

I det här caset följer vi ett företag som med hjälp av Falck Global Assistance, trots potentiella risker, genomförde en lyckad etablering i Bangladesh.

Köpenhamn, 2014

I början av 2014 blev vi kontaktade av ett större danskt bolag inom retailing, som var nyfiken på den bengaliska marknaden. De lockades av det företagsvänliga klimatet, men även av det utvecklingspotential som landet erbjöd. Samtidigt var de osäkra på hur en etablering skulle gå till, om det var en säker investering och vilka risker det skulle kunna medföra för företaget och dess medarbetare.

Efter vår första kontakt gjorde vi en riskanalys baserad på läget i Bangladesh relaterat till företagets etableringsplaner och behov. Personalen fick information om landet, men också träning i hur man ska agera i olika situationer. Efter det tog vi fram en gemensam handlingsplan kring hur etableringen skulle genomföras, från bokningen av flygbiljetter, till det löpande säkerhetsarbetet på längre sikt.


Guide:  Förbered dig för en säker resa - och så agerar du i en krissituation Ladda ner guide

Säkerhetsläget i Bangladesh

Bangladesh var vid tillfället rankat som ett högriskland till följd av landets bristande infrastruktur, stora samhällsklyftor och återkommande oroligheter, som kidnappningar och religiöst kopplade terrordåd. Socialt och kulturellt skiljde sig landet radikalt mot vår klients hemmamarknad, vilket i sig innebar en extra risk. I riskanalysen ingick därför, utöver en strategi kring säkerhet, även detaljerad information kring bland annat landets klimat, kultur och religion, samt vad du som besökare bör tänka på vid inrikesresor.

På väg!

I vår riskanalys rådde vi vår klient att boka sina resor till Bangladesh via ett etablerat resebolag, för ett bättre skydd före, under och efter resan. Tack vare detta hade vi fullgod insyn i var klientens medarbetare befann sig och kunde även bistå med personal som tog emot direkt när de steg av planet i Dhaka. Tillsammans reste de vidare till den plats som hade valts ut för etableringen, mot bakgrund av vår riskanalys. Med på resan fanns säkerhetspersonal på uppdrag av Falck och personal på vårt Emergency Response Centre i Indien var i beredskap, i händelse av att något oväntat skulle inträffa.

Säker utlandsetablering

Efter etableringen

Efter att etableringen genomfördes har vi fortsatt vårt samarbete med det danska retailing-bolaget. Med hjälp av vår riskportal kan företagets medarbetare själva ta del av aktuella uppdateringar kring läget i Bangladesh och följa utvecklingen kring oroligheter eller klimatändringar. Inför varje resa rapporteras resplanen och eventuella särskilda behov in till vår personal, som genom detta kan ordna fram det stöd och den personal som behövs för att göra resan säker.

Varje etablering är unik

För varje ny klient gör Falck en individuell riskanalys och vi hjälper företaget etablera en egen travel risk management policy. Riskanalysen baseras på såväl risknivån på den tilltänkta marknaden, men även på de behov och planer som klienten har. Detta gör också att risknivåerna kan skilja mellan branscher, men även mellan företag inom samma bransch.

För oss är klientens säkerhet prioritet ett, i alla lägen. Med Falck ska du känna dig tillräckligt trygg för att kunna fokusera på er kärnverksamhet. Vi skulle kunna göra det enkelt för oss och generalisera kring exempelvis bransch eller syfte med etablering, men vi vet att det är de små variationerna som är avgörande i skarpt läge. I fallet med det danska retailing-företaget var det just kombination av bra föreberedelse och transparens genom processen som gjorde att allting flöt på utan större komplikationer.


 

Guide:  Frågorna du måste ställa dig innan dina medarbetare åker på tjänsteresa Ladda ner guide « Tillbaka